Ученичество Ученичество в Школата на Златния Розенкройц

Ученичество
Какво на практика означава да си ученик розенкройцер?
Трансфигуристките учения не са предназначени да се възприемат единствено от  философска гледна точка – те трябва да бъдат "преживени". Тъкмо това прилагане на учението в живота е най-важната цел на ученичеството в Духовната школа, т.е. целта е осъществяване на Tрансфигурацията, Преображението. Онези, които все още не се чувстват готови да бъдат ученици именно в този смисъл – на осъществяване на трансфигурацията,  но все пак симпатизират на Школата и се интересуват от Универсалното учение, биха могли да бъдат членове на Школата, с което да поддържат връзката си с нея, да присъстват на някои активности и да бъдат информирани за предстоящи събития.

Ориентация и лична свобода
Преди да вземе решение за ученичество, всеки интересуващ се разполага с достатъчно време и възможности да се информира за Школата без това до води до някакви задължения. Постъпилите в Школата имат пълната свобода да излязат от нея по всяко време, когато пожелаят.
Единствената вярна основа за следване на Духовния път е личната свобода.
   
Храмове, конферентни центрове и градски центрове
Школата на Златния Розенкройц има храмове и конферентни центрове в много страни. Центровете на Школата и местата за срещи са един вид фокуси за връзка с полето на Христовата светлинна сила.  В тях учениците се срещат редовно, за да участват в храмови служби и други събирания, по време на които те изучават трансфигуристката философия и осмислят осъществяването й на практика в живота си. В България има четири градски центъра - в София, Бургас, Варна и Пловдив, като в центъра в София провеждаме и нашите месечни съботно-неделни конференции. В градските центрове се провеждат лекции и учебни курсове за интересуващите се от Учението. В цял свят има около 12 000 активни ученици и около 3000 членове.
   
Промяна на жизненото поведение. Морал
От учениците се очаква да направят някои основни промени в своя начин на живот. Такива промени са: преминаване към вегетарианска храна, отказ от пушене, алкохол и наркотици. От тях се очаква също така да спазват високи морални норми.
Мъжете и жените са равнопоставени както в организацията на Школата, така и във вътрешното си развитие.
Пълнолетни хора от всяка възраст могат да бъдат членове на Школата, а броят на младите хора, които вземат активно участие в работата на Школата на Златния Розенкройц, е особено впечатляващ.
   
Работа с младежта
Специално внимание се отделя и на най-младите (на възраст от 6 до 18 години). Чрез приказки и разкази, съобразени с възрастта им, децата се запознават с основните идеи на гностичното учение. В игри и забави се учат на взаимопомощ и уважение.  
В Холандия има и три специални начални училища – училища "Ян ван Райкенборг".

 

Галерия

Термини

Универсално братство (Универсална гностична верига)

Божествената йерархия на Неподвижното царство, която образува Универсалното тяло на Бога. То се обозначава и с много други имена като: Невидимата църква на Христос, Христовата йерархия, Универсалната гностична верига, Гносис. В своята дейност в полза на падналото човечество то се явява и като Тройният съюз на Светлината, Братството на Шамбала, Мистерийната школа на Христос Йерофант, Духовната школа на йерофантите и приема образ в Младото гностично братство.

Универсално учение

Това не е наука в обикновения смисъл на думата. То не може да се намери в книгите. В своята най-дълбока същност то е живата действителност на Бога, от която облагороденото за това съзнание - херметичното, или пимандрично, съзнание може да чете Вселенската мъдрост.

Фокуси

Духовни работни места на Мистерийната школа, на Лекториум Розикруцианум, където светлинните сили на Гносиса се изявяват много концентрирано.
Посетете речника ТУК