Философия и Духовно учение

Всички статии

ПОЗНАНИЕТО ЗА ПРИРОДАТА НА СМЪРТТА

ПОЗНАНИЕТО ЗА ПРИРОДАТА НА СМЪРТТА

Да предположим, че сте изучили цялата световна литература относно причините за грехопадението и следователно разполагате с огромни знания. Означава ли това, че сте знаещи? В никакъв случай! В това отношение авторът на тази книга може да черпи от собствения си опит. От момента, в който един човек като дете се научава да чете, до един определен психологически момент той е погълнал цели библиотеки, подлудявайки своите възпитатели. Реагирал е на един неизмерим интелектуален глад, но се е удавил в безплодните старания на хилядите езици и писания.
ЗАБЛУДАТА НА ДИАЛЕКТИКАТА

ЗАБЛУДАТА НА ДИАЛЕКТИКАТА

В предишната глава се опитахме да ви предадем едно ново познание за природата с цел да ви доведем до себепознанието, което е портата към мистериите на Божествения човек.

Ние разкрихме голата истина за същността на диалектиката. Установихме, че жизненият реактор на диалектичния човек произвежда различни смъртоносни излъчвания и сили, които веднага биха го погубили и биха направили съществуването му напълно невъзможно, ако в този световен порядък не съществуваха някои природни царства, които „живеят“ от такива сили и поради това отчасти абсорбират смъртоносните излъчвания на човечеството. Животът на диалектичния човек безусловно прави необходимо съществуването на различните подчовешки природни царства.
ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

    Нашето изследване установи, че в човешкото жизнено поле е запален и продължава да се поддържа един небожествен огън. Вие го носите в себе си като огнения пламтящ факел на душата. Този огън във вас постоянно се подхранва от централния небожествен огън, който пламти в едно определено злонамерено ядро на жизнената ви област.

   В Универсалното учение още от най-древни времена този централен огън на небожествеността се нарича Луцифер. Това е един водороден център, който не вибрира в съответствие с Божествения първообраз и поради това никога не може да даде импулс за един истински Божествен живот. Той разпалва само нещастие, смърт и унищожение.

   Водородният газ е душевна субстанция. Затова една концентрация от водород в materia magica винаги е индивидуализирана; тя е изпълнена със съзнание, с едно присъщо за нея природно съзнание. Това обяснява защо винаги се говори, че Луцифер е една могъща същност, противостояща на Бога.
ПЪРВА ПЕСЕН НА РАЗКАЯНИЕТО: ПЕСЕНТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ПЪРВА ПЕСЕН НА РАЗКАЯНИЕТО: ПЕСЕНТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

   Разкаянието в гностичен смисъл е една петорна вътрешна активност на душата. Така разкаянието се превръща в промяна на цялото душевно същество, в едно душевно обръщане, което е свързано с дълбоко себепознание. От това себепознание, идващо от дълбините на душата, се развива един тринадесеторен процес, който ни се описва до най-малките подробности.

   Ние откриваме, че себепознанието трябва да бъде пълно и да се породи от опита. Опитът трябва да се прояви в едно определено личностно състояние, така че тринадесетте песни на разкаянието действително да намерят благодатна почва в душата на Пистис София. Тук не става въпрос за тринадесет молитви от вида: “О, Господи, помогни ми, защото съм в голяма беда”, а за това, посредством себепознание кандидатът да проникне до същността на състоянието си, на нищетата и страданията си.
Гласът на Школата и гласът на душата

Гласът на Школата и гласът на душата

Когато ученикът на една гностична Духовна школа, с цялата сила която е в него, изправя пътищата за своя Бог, съвсем скоро идва моментът, в който душевното същество в микрокосмоса, което е свързано с Розата на сърцето, се събужда от своята дрямка и може да се изяви в известна степен. Мястото на докосването, в което душата говори, е както знаете преди всичко сърцето, органът, който е особено възприемчив за гностичните радиации и електромагнитните излъчвания, които идват от шестата космическа област. В тази фаза сърцето става все по-възприемчиво и по-възприемчиво за гласа на душата. Ние ще се опитаме да ви изясним, какво трябва да означава това въздействие и как ученикът може да го разбере.
СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕШКОТО ПЛЕННИЧЕСТВО

СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕШКОТО ПЛЕННИЧЕСТВО

В процеса на освещаване, през който трябва да премине кандидатът на новия освобождаващ живот, най-напред се изисква той да оформи образа на безсмъртния, на първоначалния небесен човек. Чрез една фундаментална жизнена промяна той трябва да изгради в дихателното си поле това ментално творение, този ментален образ.
ХРЕСТОС И ХРИСТОС

ХРЕСТОС И ХРИСТОС

Учениците на Школата, които в продължение на дълги години наблюдаваха развитието и хода на Школата знаят, че развитието и хода се характеризират с фази, които много ясно се различават една от друга. Тези различия не представляват ясно изразени противоречия, а по-скоро са логически свързани помежду си. То е като извеждането на стария семитски народ от Египет към обетованата земя. Това е историята на всяко гностично Братство, което желае да се отправи по Пътя към една нова действителност.
ЙОАН И ИИСУС

ЙОАН И ИИСУС

В началото на Евангелието се появяват два образа, за да провъзгласят на хората великата прекрасна цел на себеотдаването и да им дадат пример с живота си, а именно Йоан и Иисус, Йоан-Кръстител и Иисус Христос. Това са двама мъже, двама пророци и спасители, които ни показват на дело християнското учение за спасението, а именно неговото начало, неговото протичане и неговата чудна победа.

Йоан е природнороденият човек, който – точно като вас – е решил да върви по Пътя на великото освобождение и от сърце да приема всичките негови последици. Този човек принася най-голямата жертва, която човек може да принесе, а именно жертвата на самия себе си. Освен това той е наречен пророк и кръстител. Той възвестява единствения възможен път на освобождение за едно същество от аварийния порядък. ...
НОВОРАЖДАНЕТО И НЕГОВИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

НОВОРАЖДАНЕТО И НЕГОВИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

За сериозно търсещия човек вероятно няма по-важен въпрос от този:
„Как да стъпя на Пътя, водещ към Новото жизнено поле, и да го извървя?"
Ние никога не мислим и говорим достатъчно за проблема на новораждането. По всяка вероятност този психологически проблем ще възникне, когато търсещият се е отегчил от всички философии. Всичко, което тогава той ще иска да знае, е как в личния си живот, в специфичните обстоятелства, в които живее, може да върви по Пътя, водещ към Новото жизнено поле - Пътя на Християн Розенкройц.
ПОДГОТОВКАТА НА ХРИСТИЯН РОЗЕНКРОЙЦ ЗА ПЪТУВАНЕТО

ПОДГОТОВКАТА НА ХРИСТИЯН РОЗЕНКРОЙЦ ЗА ПЪТУВАНЕТО

    След всички свои опитности от първия ден и преди всичко чрез съня си, Християн Розенкройц вече е разбрал, че му е позволено да се доближи до това тайнствено и скрито сватбено празненство. Призоваването му на тази сватба не е външно събитие, а едно много дълбоко, вътрешно преживяване. В резултат на това в него съзрява едно съответно разбиране, което в разказа е предадено като сън.
    Ние всички знаем, че правилното разбиране е нещо извънредно важно. Да се постигне разбиране за един процес, който трябва да се осъществи, вече е само по себе си едно преживяване. Ние трябва да се научим добре да различаваме разбирането с ума и разбирането, за което става въпрос тук.
ЕКЛЕЗИЯ ПИСТИС СОФИЯ

ЕКЛЕЗИЯ ПИСТИС СОФИЯ

Валентин, философ-гностик от началото на нашата ера, авторът на гностичното евангелие Пистис София, разясняваше на своите ученици непознаваемите Божествени светове, тези "празни пространства", които той нарече Плерома. Той обясняваше, че в нашата познаваема тъмнина се вливат еманациите, силовите потоци на Плеромата, за да дадат възможност на всеки, който наистина търси Божествените пространства, да ги открие.

Съвременната гностична Духовна школа, Лекториум Розикруцианум, разпространява същото непреходно учение. Тя само го поставя в рамките на разбираем за вас език, в рамките на актуалните въздействащи ви природонаучни явления. Духовната школа обяснява еманациите на Плеромата, изхождайки от електромагнитните явления в живото днес. Но колкото и съвременно да звучи всичко това в наше време, това винаги са едни и същи непреходни истини, които се предават на хората, напълно едни и същи, независимо от това дали прозвучават в началото на нашето летоброене или днес. ...
СЪЗНАНИЕ. РОЛЯТА НА ОСЪЗНАВАНЕТО ЗА ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ.

СЪЗНАНИЕ. РОЛЯТА НА ОСЪЗНАВАНЕТО ЗА ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ.

Съзнанието е онази невидима, извънредно фина нишка, която ни свързва със същността на всичко съществуващо. Съзнанието е аспектът, който най-силно свързва душата с излъчванията на Духа. То е светлинно по своята същност и се определя от три сили: мисълта, чувствата и желанията и волята.
Нашето съзнание влиза във връзка само с нещата, към които сме насочили вниманието си. В този момент ние се намираме в процес на осъзнаване, при който сме зависими от петте порти на сетивното възприятие (зрение, слух, обоняние, вкус, осезание), защото посредством тези пет порти това, което е извън нас, влиза в контакт с нашата вътрешна същност. И този контакт се осъществява посредством съзнанието.
ТРАНСФИГУРАЦИЯ

ТРАНСФИГУРАЦИЯ

Човешкото съзнание, въпреки че е инструмент на природния човек има заложени възможности да отразява Божествения свят. То може да получава впечатления и информация от божествената реалност чрез определено състояние на материалните сетива.
   Природните науки – квантова физика, биофизика, еволюционна биология изследват причините на поява на материята, като се опитват да изчислят и детайли от финоматериалната реалност. Напр. еволюционната биология твърди, че живата клетка може да се самоорганизира, но не отговаря на въпроса - откъде идва информацията за това и как се свързва с клетката. Това ни показва ограничеността на материалното съзнание и границите които то непрекъснато си поставя.
АЛХИМИЯТА - ПЪТ КЪМ ВЪТРЕШНОТО ЗЛАТО

АЛХИМИЯТА - ПЪТ КЪМ ВЪТРЕШНОТО ЗЛАТО

Алхимията се смята за едно от ранните разклонения на натурфилософията, оформено в първите векове на новото летоброене под влияние предимно на Александрийската школа. И макар че там наистина старите и новите идеи се обединяват в една особена проницателност, все пак александрийците не създават, а само събират и систематизират текстовете на „Корпус Херметикум”, дали своеобразна идентичност на алхимията.
Розенкройцерството – като психологическо съдържание

Розенкройцерството – като психологическо съдържание

   Класическите розенкройцери от началото на 17 век заявяват в своя манифест „Конфесио Фратернитатис”, между други неща и следното:
„Вие, които сте благоразумни, намерете убежище при нас, които не търсим вашето злато и дори ви предлагаме несметните си съкровища. Ние не желаем да ограбим богатствата ви, а напротив, да ви направим съсобственици на нашите. Не се стремим към това да бъдем приети или признати от вас, а ви каним в нашите къщи и дворци, които са по-разкошни и от кралските, защото ние не сме подтиквани от алчност и разкош, а от Духа Божий.” ...
ПРЕЧИСТВАНЕ НА СЪРЦЕТО

ПРЕЧИСТВАНЕ НА СЪРЦЕТО

Истинският център на душата – четвъртият светилник в Светилището на главата, общият център на съзнанието на Светилищата на главата и на сърцето, има многобройни функции. От една страна той е източник на волята и мислите, а от друга – на желанията и стремежите. В нашия живот волята, мисълта, желанията и стремежите играят тъмни и опасни игри. Вие знаете и имате представа за ужасните и опустошителни последствия от това. ...
Психологически, философски и езотерични аспекти на вегетарианството

Психологически, философски и езотерични аспекти на вегетарианството

Странно, или може би съвсем естествено, е че най-светлите умове на човечеството, с неизмерим принос за еволюцията му, в основната си част са вегетарианци. Сред тях са Сократ, Платон, Питагор, Лао Дзъ, Буда, Конфуций, Леонардо да Винчи, Лев Толстой, Алберт Айнщайн, Махатма Ганди, Имануел Кант, Франц Кафка, Никола Тесла, повечето големи християнски светци и много други.
Както всичко останало в този свят, основан на взаимовръзки, така и „вегетарианският тип жизнено поведение“ е резултат на определени фактори и самото то носи със себе си своите следствия. ...

Ориентиране

Ориентиране

В продължение на цялата световна история две езотерични системи на развитие са привличали вниманието на всички, които поради склонност и вътрешен стремеж желаят да вървят по Пътя на освобождението. От историята на магията се вижда, че във всички култури винаги са били употребявани...
НИКИТА - АПОСТОЛ НА УНИВЕРСАЛНАТА ВЕРИГА

НИКИТА - АПОСТОЛ НА УНИВЕРСАЛНАТА ВЕРИГА

В 1167 г. когато огромната клада беше издигната във Везле, където много от Катарите намериха смъртта си, във Франция дойде Никита. Той беше завладяващ оратор и Водач на Богомилите в България.
СЕДЕМТЕ ДОЛИНИ

СЕДЕМТЕ ДОЛИНИ

Фарид уд Дин Аттар, суфи поет от дванадесетото столетие е описал духовното пътуване към истината под формата на „седем долини“.
ПРЕХОДНОТО И НЕПРЕХОДНОТО СЕМЕ

ПРЕХОДНОТО И НЕПРЕХОДНОТО СЕМЕ


Семето, наричано непреходно, семето, което човек може да използва за раждането на Божествената Светлина, е семето на Розата на сърцето. Това е съвършено нова еротика. Това е еротиката, която Платон нарича Ерос. С това Платон в никакъв случай не е имал предвид човешкото общество; той е отправял своя поглед единствено към раждането на Божествената Светлина.

Семето, което може да се използва за раждането на тази Светлина, е семето на Розата на сърцето. То не може да се обясни от нашата природа. Природното семе не може да бъде използвано за раждането на Божествената светлина. Невъзможно е семето на Розата да събуди змията кундалини. Ако тази змия говори във вас, то с възможността ви за освобождение е свършено, тъй като тази змия носи в себе си цялото минало на вашето диалектично развитие.Тайните на ФАМА

Тайните на ФАМА

„Нищо“ е едно много абстрактно понятие за нас хората, до което не можем да се доближим с разум и чувстване. Или пък може би е твърде очевидно, твърде близко и просто за разбиране? В крайна сметка много лесно се изплъзва от възможностите ни за възприемане. Ако искаме обаче абстрактно да си представим "нещо", можем например да помислим за отворената гробница в голямата пирамида в Гиза. В празнотата на този...
Свържи мисловната способност с Душата

Свържи мисловната способност с Душата

Съвременният свят се променя бързо, всичко е мимолетно и поради това несигурно. Вследствие на това виждаме колко много хора търсят опорна точка в духовното. Това търсене е реакция и на един зов. Писатели и философи също се вдъхновяват от този зов. Много и различни течения също реагират, всяко по свой специфичен начин, търсейки съгласие и свързване помежду си. Един духовен зов отеква във всички хора.
Необходимостта от астрално пречистване

Необходимостта от астрално пречистване

В далечното минало имаше един период, в който висшите духовни водачи на човечеството, обединени в Универсалното братство, направиха всичко възможно, за да помогнат при развитието на човешкото материално тяло. Човекът може да пие от чашата на живота само с един напълно съгласуван към този порядък материален организъм.Само тогава диалектичното жизнено поле може да се изживее и изпита напълно, и ограниченията на земния порядък могат да бъдат разкрити в пълен размер. Вие притежавате едно такова материално тяло. Като индивид, а също и като част от една жизнена сфера, вие, заедно с много други като вас, сте изживели и изпитали живота толкова подробно, колкото е необходимо и възможно в това жизнено поле. Когато вие почти сте изпразнили тази чаша на живота, се явяват три възможности...
Зовът на Розенкройцерското Братство днес

Зовът на Розенкройцерското Братство днес

Хората, които се интересуват от езотерика, скоро откриват, че в целия космос се води една ужасна и свръхчовешка борба между силите на доброто и злото. Ужасяващият драматизъм на тази вечна борба между негативното и позитивното, между доброто и злото ...
400 години Розенкройцерско Братство

400 години Розенкройцерско Братство

През 1614 година, точно преди 400 години, във времето на голяма криза, на борба между реформация и антиреформация, която доведе до опустошителната трийсетгодишна война, прозвуча зовът на розенкройцерите.
Християнството на Розенкройцерите

Християнството на Розенкройцерите

„Но за да узнае и всеки християнин, каква е вярата ни и що за хора сме ние, трябва да кажем, че ние изповядваме вярата си в Исус Христос ...
(Зовът на Розенкройцерското Братство, гл. 28)

Двете жизнени полета

Двете жизнени полета

Един от опорните стълбове на учението на Розенкройцерите е познанието за двете жизнени полета.
     Според учението на Розенкройцерите човекът (т.е. микрокосмосът) първоначално е живеел в една жизнена област, в едно жизнено поле, което е различно от това, в което сега му се налага да живее. Жизненото поле, в което живеел първоначалният човек ние наричаме Божественото жизнено поле. ...
Целият Гносис е безплътен

Целият Гносис е безплътен

Всичко е изявено в пространството. В тази неизказано прекрасна и велика Вселенска изява се осъществява процесът на развитие на всички жизнени вълни...
Християнското учение за възкресението

Християнското учение за възкресението

Истинското християнство не възприема Учението за възкресението като факт, а като сила
Човекът - един микрокосмос

Човекът - един микрокосмос

Човешкото същество е нещо много повече, отколкото повечето хора си мислят. Той е един микрокосмос.
    Ние започваме нашите обяснения с разглеждането на структурата, която притежава съществото, което наричаме човек, защото е много важно да знаем, какво всъщност представляваме. Така ще можем да разберем причините за много от нещата, които ни се случват. ...
НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА БОЖИЯ ПЛАН

НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА БОЖИЯ ПЛАН

Представете си Универсума в едно абсолютно девствено състояние като нещо празно, както ни се описва в Пролога на Битие: Универсумът преди Сътворението. Но тази празнота е само привидна, защото...
Кой е Християн Розенкройц ?

Кой е Християн Розенкройц ?

Християн Розенкройц принадлежи към мистериозните образи в историята на Европейското духовно развитие. Каква мистерия се крие зад това име?

Ако днес попитате: „Кой е Християн Розенкройц?”, тогава неизбежно си задавате и въпросите:
„Съществувал ли е наистина този човек?” и „Кои са розенкройцерите?”
Величествената мъдрост на Лао Дзъ

Величествената мъдрост на Лао Дзъ

Казват, че катарите имали тайни книги, обясняващи смисъла на истинския живот и Универсалното Учение, и че тези книги били унищожени от тогавашното духовенство. Но истинската тайна книга на катарите – това е неписана книга, точно както книгата Дао, както книгата "М" на Християн Розенкройц и книгата за седемте печата, упомената в Откровението на Йоан... из "Въведение" към книгата "Китайският Гносис" на Ян ван Райкенборг
СЕДЕМТЕ ФОКУСА

СЕДЕМТЕ ФОКУСА

откъс от "Златният Розенкройц" на Катароза де Петри. "Онази част от човечеството, която съставлява подготвящото пътя Братство, е подразделена в седем групи. При това ние изхождаме от идеята, че седморният Логос на Земята излъчва седем групи с по седем лъча. Тези четиридесет и девет лъча или сили образуват заедно Светия дух, Свещения седморен дух или Седемте йерархии..."
ЦЪРКВАТА НА ЛЮБОВТА

ЦЪРКВАТА НА ЛЮБОВТА

Тя не съществува в установена форма,
а само чрез взаимното съгласие на личностите.
Тя няма членове, с изключение на тези,
които чувстват, че принадлежат към нея...

НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ВОЛЯТА И ЖЕЛАНИЕТО

НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ВОЛЯТА И ЖЕЛАНИЕТО

 И както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на Небесния...
Философията на новия живот, която Духовната Школа на Златния Розенкройц непрестанно разпространява, съдържа някои забележителни отправни точки, които напълно потвърждават думите на ап. Павел.

НАСЛЕДСТВОТО НА БОГОМИЛИТЕ

НАСЛЕДСТВОТО НА БОГОМИЛИТЕ

Кои са богомилите – исторически свидетелства
Организация на богомилската общност, тайнства и ритуали
Богомилското учение – космогония, антропология, есхатология
Наследството на богомилите – Граал, Катари и Кръст с Рози
Възможен ли е този път днес?

 

Влиянията на Мистерийните планети

Влиянията на Мистерийните планети

Ерата на Водолея  е подготвила за Земята и нейните обитатели напълно нови възможности. Влиянията на мистерийните  планети Уран, Нептун и Плутон вече си проправят път.
Силата на Змийския огън

Силата на Змийския огън

В статията за Дървото на Живота, свързаната с гръбначния стълб сила на Змийския огън беше посочена като важен елемент в процеса на духовното развитие. Сега ще посочим някои органични взаимовръзки в този процес...
Преображението

Преображението

В християнската традиция Преображението на Исус на планината се описва като еднократно събитие (Марко 9:2). Розенкройцерите обаче разбират под Преображение един по-продължителен троен процес на развитие, който води ...
Дървото на Живота

Дървото на Живота

В митовете, приказките и природните култове за сътворението на света често се говори за Дървото на Живота. То заема свое място и в юдео-християнската традиция, но неговата задача се тълкува по различен начин...

Христос и Новата атмосферна сила

Христос и Новата атмосферна сила

Универсалното учение винаги е представяло Христос като първообраз на съвършеното, духовно човешко същество, кой­то чрез смирение премахва разделението между двата свята в себе си. Той създава атмосферен пласт, поле на нови, чисти духовни жизнени сили, „информационна матрица", която като светлина...
Учение и цел

Учение и цел

В сърцето на човека се е запазил в латентно състояние един последен остатък от Божествения свят, наричан в Школата "Атом на духовната искра". В много търсещи хора този духовен принцип предизвиква неясно чувство на копнеж, един вид носталгия по отдавна загубеното първоначално безсмъртно състояние – състоянието на единство с Бащата, с Бога.  Една от целите на Лекториум Розикруцианум е да посочи на хората истинския източник на този копнеж и да им обясни възможността за завръщане в Божествения природен ред чрез процеса на "новораждане от Духа" (Йоан 3:8), за който Иисус говори на Никодим - процеса на Трансфигурация.

По години

По теми