БОЖЕСТВЕНАТА АЛХИМИЯ Четвърта лекция от цикъла: Универсалното учение. Пътят на розенкройцерите.

Разглеждаме как чрез развитие на ново душевно съзнание човек може да пристъпи към процеса на новораждане на Божественото ново етерно тяло.

Само когато душата е докосната от Духа и започне да живее отново от висшите енергии, произлизащи от Божествения свят, тогава от силите на новата душа ще възникне и ново финоматериално тяло. И когато по този начин Дух, Душа и Тяло се обединят, тогава можем да говорим за преодоляване на смъртта и за възкръсване на божествената вечност.
Духовната школа на Розенкройцерите нарича този процес на развитие трансфигурация или смяна на личността

Каква е нашата задача като настоящи обитатели  на микрокосмоса, като личности, и как ще протече процеса на преобразуване?
      Личността има важна роля в процеса на новораждане на новия човек. Тя трябва да е подготвената почва, в която отново да може да се изяви божественият принцип, златното съкровище, скрито в човека. От нас и начина ни живот зависи, дали от семенния атом в сърцето отново ще разцъфти златната роза.
Зряла, търсеща божествения произход личност е ключът, с който може да се отвори вратата към божественото жизнено поле. Тя трябва да се превърне от егоцентрична Аз-личност в служителка на висшия живот. И  да прозре, че не може никога сама да достигне този висш живот. 
          Първоначалният човек, като микрокосмос, е бил светлинна същност, която сияела като злато. Това сега е задачата на днешния човек - да възстанови първоначалното състояние, при което да преодолее своята егоцентрична притегателна сила,  която го държи в плен на този преходен свят.

         Търсачът на истината трябва да има смелостта, да различава ясно в себе си, това, което до сега е възприемал за истина, добро и божествено, и да се пусне от него. Това пускане е основа за изграждане на нов светоглед и търсене на знания, които после отново  предизвикват чрез новото разбиране и поведение още по – висш мироглед. Така от кандидата закономерно отпада старата  му обвивка.
 Гностикът Апостол Павел описва този процес, като „ежедневно умиране“. Духовната школа на Розенкройцерите ,говори за Ендура. Понятието идва от катарите и на френски означава “ да издържиш, да претърпиш“. Така постепенно в микрокосмичното същество се изправя Другият и поема управлението на системата.