Гностичните мистерии на Пистис София

Гностичните мистерии на Пистис София

Автор: Ян ван Райкенборг
Издание: 2021 г.
Цена: 35.00 лв.

Твърди корици

КЪМ МОМЕНТА КНИГАТА Е ИЗЧЕРПАНА!
Вижте извадки от книгата ...
ПРЕДИСЛОВИЕ

Гностичният ръкопис "Пистис София", който се приписва на известния, роден в Александрия, гностик Валентин (живял през 2-то столетие след Христос) е открит през втората половина на XVIII век от лондонския лекар Антъни Аскю (1699-1774). След неговата смърт, през 1785 г. ръкописът става притежание на британския музей в Лондон и оттогава се съхранява там под името Аскевианския кодекс.

Този превод на първата книга на Пистис София съдържа подробни коментари от Ян ван Райкенборг, които той добави през 60-те години на XX век. Той се появи във време, в което много хора търсеха отговор на въпроса за произхода, същността и целта на Гносиса.

В светлината на Гносиса книгата дава един директен отговор на въпроса за истинското предопределение на човека и показва пътя, по който това човешко предопределение –състоянието на жива душа – може да бъде постигнато.

В Пистис София се говори за двата потока, които представляват двете електромагнитни вълни. Единият поток се нарича потокът на познанието, Пистис, а другият – потокът на мъдростта, София. Единият поток изцяло се съгласува с всеобщото човешко познание на всяка нова епоха, така че целокупното човечество да може да открие тази еманация и да реагира на нея, да, то трябва да реагира на нея. Другият поток стои напълно встрани от този свят, макар че го прониква с лъчите си, за да може отделният, търсещият Бога човек, накрая да се изплъзне от природната Пистис и да намери София, мъдростта, да, дори той самият да може да стане София.

Сега сме навлезли в период, в който мнозина възприемчиви за Гносиса хора, с различен по сила вътрешен копнеж, повече или по-малко съзнателно жадуват за освобождение. Те пробват дали не биха могли да открият източника на своето вълнение, целта на своя копнеж, и да се доближат до него. В гностичната светлина на дадените някога от Ян ван Райкенборг обяснения, тези хора биха могли да разберат истинския смисъл на често неясните думи на Пистис София.

Така ние виждаме двете назовани еманации, Пистис и София, които произхождат от света на Духовната природа. Пистис събужда и поддържа вълнението на масата в най-широкия смисъл на думата и по този начин въздейства изключително силно върху човешкия интелект. София, втората еманация, обратно, се обръща към избраните, за да ги спаси от природата на смъртта и да ги изтегли нагоре в областите на Божествената Плерома, за която между другото говори ап. Павел в своето Послание към Ефесяните – жителите на граничната земя по негово време (Ефесяни 3:19). София иска да събуди в избраните новото душевно състояние, новото душевно съзнание, новото душевно мислене.

Използваният в тази книга превод на първата книга на Пистис София се основава на немския превод от Карл Шмид, преработен от Валтер Тил (Коптски гностични произведения, I. Пистис София, Берлин, 1962). Но са използвани също и английските преводи на Джордж Хорнър (Пистис София, Лондон, 1924) и на G.R.S. Mead (Пистис София, Гностичен сборник, Лондон, 1955), както и превода на Вайълит Магдермот, появил се в рамките на публикациите за Наг-Хаммади, като част от Коптската Гностична Библиотека, научни изследвания за Наг Хаммади IX, Лайден, 1978.

Издателство РозенкройцПРЕДГОВОР

За съжаление тази книга не можа да бъде завършена, тъй като нейният автор – Ян ван Райкенборг (1896-1968) – почина по време на работата си над нея.

В книгата си авторът описва как един човек може, също както Пистис София, да проникне зад булото на тринадесетия еон. Той ни дава цялостно тълкувание на Новата светлинна сила, която е като зов, като нова жизнена цел, като нова задача. Тази задача обаче трябва да бъде изпълнена, за да може да бъде спечелена не смъртта, а Единия истински живот.

Междувременно много читатели са се запитали: “Но какво всъщност са мистериите на тринадесетия еон?”. Отговорът гласи: Това са мистериите на Универсалната братска верига на Христос или както казва Якоб Бьоме: “Това е Христос, който е нападнал сърцето на падналата природа”.

Тринадесетият еон или Универсалното силово поле, чрез което петият базисен елемент на прасубстанцията – огненият или електрическият етер – заедно с другите четири етерни състояния се възпламенява в Божествена светлинна сила, съществува вечно. И от тази област, от това силово поле не се отнема никаква сила. Духовно-душевният човек живее и съществува благодарение на този тринадесети еон. На всички, които приемат Иисус Христос, Той дава възможността и силата да живеят от този тринадесети еон.

Как да живее човекът, за да достигне този тринадесети еон? Кандидатът на Гностичните мистерии се изправя пред тринадесет душевни обръщания или трансформации, които той трябва да доведе до победен край, за да постигне истинското душевно новораждане. Тези душевни обръщания сякаш приемат образ в тринадесетте песни на разкаянието на Пистис София:

 1. В първата песен Пистис София открива същността на диалектиката и проклятието над човечеството. Тя пее песента на човечеството.
 2. Във втората песен тя осъзнава собственото си природно състояние. Тя пее песента на съзнанието.
 3. На тази основа тя пее песента на смирението пред Едната истинска светлина.
 4. След това следва песента на съкрушаването. Азът бива доведен до гроба.
 5. Песента на предаването (капитулацията) е следващата фаза: Пистис София се намира в състояние на пълно себеотдаване.
 6. На тази основа тя изпява песента на упованието (в Светлината). Светлината бива измолена в пълно упование в нея, на базата на вярата.
 7. В седмата песен на разкаянието Пистис София пее песента на решението. То е възход или падение.
 8. След това започва преследването. Природните еони мощно нападат Пистис София и тя пее песента на преследването (гонението).
 9. След като е изпяла песента на пробива, тя напълно се освобождава от преследвачите си.
 10. Тогава Пистис София пее песента на чуването на молитвата (молитвата й е чута и изпълнена). За първи път тя вижда Светлината на Светлините.
 11. Сега силата на вярата бива подложена на една последна проверка. Тя пее песента на изпитанието на вярата.
 12. Дванадесето, тя преживява голямото изпитание, което може да се сравни с изкушението в пустинята. Тя пее песента на голямото изпитание.
 13. Най-накрая, Пистис София пее тринадесетата песен на разкаянието, песента на превъзмогването, песента на победата: Душата се въздига във висините, тя познава и среща Духа – своя Пимандър.


На тази база читателят може в някаква степен да размишлява върху Божествената мъдрост и сила, които трябва да намерят достъп в подготвения за това човек. Мъдростта и силата са първите предпоставки Пътят на освобождението на душата действително, т.е. на практика, да може да бъде вървян и да бъде доведен до добър край.

Фактът, че Вие, скъпи читателю, можете за тази цел да се позовете на Универсалното учение, което е останало съхранено през вековете, Ви доказва, че във Вашия стремеж Вие никога не сте оставяни сами. Универсалната братска верига на Христос е близо до Вас през всички времена, за да Ви помага там, където това е полезно и необходимо.

Чрез книгата “Гностичните мистерии на Пистис София” отново прозвучава Божественият зов към света и човечеството, преди всичко, за да бъде разбрана голямата мистерия на Божието царство. И който разбира този зов, става годен да стъпи на Пътя на завръщането в Първоначалното жизнено поле. При това всеки човек се нуждае от София, висшата Божествена мъдрост, като пътеводител по Пътя, който лежи пред него.

През всички сфери на еоните
преминава Пистис София,
след като на Голгота
светилището на тялото е пречистила.

Никоя сила на злото не може да й попречи
да отвори волята си за Духа.
Сега тя влиза – пеейки песните на победата –
във вечния празник на Любовта.
Катароза де Петри
2 април 1990

--------------------------------------------------------------------------------
За поръчки: bookorders@lectorium-rosicrucianum.bg