Школа на Златния Розенкройц - България
Проект за изграждане на Балкански Конферентен Център

Дарения през виртуален ПОС терминал

 
Полетата със звездичка (*) са задължителни!
Сума * : Лв. =
Име * :
Фамилия * :
Държава :
Основание * :
Доп.информация :
Общи условия :
   Моля, прочетете "Общите условия" за предоставяне на дарения за изграждането на конферентен център на Лекториум Розикруцианум – интернационална школа на Златния Розенкройц и ако сте съгласни с тях, отбележете съгласието си чрез маркиране на чек бокса пред текста "Съгласен съм с Общите условия". След извършване на това отбелязване и натискане на съответния виртуален бутон, се счита, че сте запознат с "Общите условия" и се задължавате да ги спазвате. Тези "Общи условия" представляват ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ между Вас и сдружение Лекториум Розикруцианум и имат обвързващо действие само в отношенията между Вас и Сдружението по повод на дарение, предоставено от Вас с цел изграждането на конферентен център на Сдружението.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАРЕНИЯ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР

Настоящият документ съдържа общите условия за предоставяне на дарения за изграждането на конферентен център на Лекториум Розикруцианум – интернационална школа на Златния Розенкройц, сдружение с нестопанска цел в частна полза, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 121841897, със седалище и адрес на управление Община Столична, район Люлин, гр. София, ж.к. Обеля – III ч., ул. „Звънче“ № 16 (наричано по-нататък за краткост Лекториум Розикруцианум)

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Дефиниции:

Конферентен център: Лекториум Розикруцианум е започнала изграждането на конферентен център в местност Поленака, в землището на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив. Този център ще се използва за целите на дейността на сдружението. В него ще се провеждат конференции и други събития, организирани от Лекториум Розикруцианум.

Лекториум Розикруцианум – интернационална школа на Златния Розенкройц: Сдружение с нестопанска цел в частна полза, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 121841897, със седалище и адрес на управление Община Столична, район Люлин, гр. София, ж.к. Обеля – III ч., ул. „Звънче“ № 16. Школата на Златния Розенкройц е съвременна гностична школа. Тя е част от веригата от мистерийни школи, които са развили по-ранните импулси на духовно пробуждане на човечеството - школи като тези на гностиците, богомилите, албигойците, катарите и класическите розенкройцери от XVII век. Целите, за които е създадено сдружението са: Да съдейства за формиране на нови духовни личности на основата на изучаване на най- добрите образци на българското и световното духовно наследство, да съдейства за осмисляне на гностичностната философска традиция от позицията на съвременните изисквания за развитие на човечеството, да съдейства за духовно преобразяване на личността, за придобиване на ново съзнание. Средствата, с които то осъществява своите цели са: изнасяне на лекции и беседи, провеждане на конференции, изложби, семинари, симпозиуми и срещи, организирани от Управителния съвет, осъществяване на контакти с чужди организации, които имат за цел популяризиране учението на Розенкройц. Сдружението не осъществява стопанска дейност и се издържа от членски внос и дарения. Регистрирано е като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

https://lectorium-rosicrucianum.bg е Интернет страницата на Лекториум Розикруцианум, на която можете да намерите информация за Сдружението.

Електронен документ е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, fishing, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи или извършване на каквито и да е било други действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Информационна система/Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

Виртуален пос-терминал: Дефиницията е дадена в Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, § 1. т. 2 от Допълнителните разпоредби: логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършват преводи по платежни сметки, плащане на стоки и услуги, справочни и други платежни и неплатежни операции чрез Интернет, терминални устройства АТМ или цифрови телефони при използване на платежна или предплатена карта в режим онлайн.

Банкова карта е дебитна или кредитна карта, с която Дарителят извършва дарение през виртуалния пос-апарат на Сдружението. Съгласно дефиницията в чл. 25 от Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти: Платежната карта е вид персонализиран платежен инструмент (дебитна или кредитна карта), който се използва многократно за идентификация на оправомощения ползвател на платежни услуги и за отдалечен достъп до платежна сметка и/или до предварително договорен кредитен лимит и с който могат да се извършват платежни и справочни операции.

Дарител: Физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездно парични средства за строителството на конферентния център и за разходи, пряко свързани със строителството или с неговата експлоатация. Дарението се прави чрез банкова сметка, виртуален пос терминал или през PayPal.


II. ПРЕДМЕТ

Чл. 2. Дарителят предоставя безвъзмездно на Лекториум Розикруцианум парични средства за строителството на конферентния център и за разходи, пряко свързани със строителството или с неговата експлоатация. Дарението се прави чрез банкова сметка, виртуален пос терминал или през PayPal.

Лекториум Розикруцианум приема с благодарност всички дарения и гарантира, че ще бъдат използвани по предназначение за целите, за които са предоставени.

Чл. 3. За да бъде направено дарение, е необходимо Дарителят да изпрати определената от него парична сума по банковата сметка на Лекториум Розикруцианум или да попълни електронната форма, свързана с виртуалния пос терминал, или да използва линка или QR-кода на PayPal, посочени на Интернет-страницата на Лекториум Розикруцианум https://lectorium-rosicrucianum.bg/conf-centre/#donations.

1. Чрез маркиране на чек бокса пред текста "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на съответния виртуален бутон, Дарителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на Интернет страницата на Лекториум Розикруцианум на адрес https://lectorium-rosicrucianum.bg/conf-centre/#donations по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

2. Преди извършване на изявлението по ал. 1 Дарителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронна форма за регистрация.

3. При попълване на електронната форма за регистрация Дарителят следва да предостави верни идентификационни данни за себе си, изискуеми от електронната форма.

4. По всяко време можете да проверите статуса на вашата трансакция чрез сумата, името, фамилията и номера на дарението. Имайте пред вид обаче, че сървърът на Борика съхранява данни само за трансакции изпълнени през последните 24 часа. На сървъра на Лекториум Розикруцианум обаче трансакциите се съхраняват с данните по-горе, без номера на банкови карти, така че можете да получите информация дали дарението ви е постъпило в сметката на Школата.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 4
1. Лекториум Розикруцианум има право да събира и използва посочената в електронната форма информация относно Дарителя. Информацията, чрез която Дарителят може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, държава.

Обработване на информация за Дарителя

Чл. 5
1. Лекториум Розикруцианум полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Дарителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Дарителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Дарителят е извършил злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или е нарушил права или законни интереси на трети лица. В този случай Лекториум Розикруцианум има право да предостави личната информация за Дарителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията и срок на съхранение.

Чл. 6
1. Лекториум Розикруцианум събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

2. Лекториум Розикруцианум заличава личните данни, предоставени с цел извършване на дарението, предмет на настоящите Общи условия, при отпадане на основанието за обработката им. Счетоводните документи се съхраняват за срок от 10 години.

3. Личните данни се събират, съхраняват и обработват единствено и само за целите на предоставянето на дарението така, както е описано в настоящите Общи условия, съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство и на основания Член 6, ал.1, буква „а“ от Регламент 2016/679 на ЕП (GDPR)

Разкриване на информацията

Чл. 7
1. Лекториум Розикруцианум се задължава да не разкрива никаква лична информация за Дарителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
     - е получил изричното съгласие на Дарителя;
     - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
     - други посочени в закона случаи.

Права на Дарителя в качеството му на субект на личните данни

Чл. 8
Дарителят, в качеството си на субект на личните данни, има следните права:

1. Да изисква от Оператора да коригира, или ограничи обработването на неговите лични данни или да направя възражение срещу обработването на тези данни;

2. Да изисква от Оператора да изтрие без ненужно забавяне неговите лични данни, което ще се извърши, ако са приложими условията на Чл.17 от Регламент 2016/679 на ЕП;

3. Да получи при поискване от Оператора своите лични данни;

4. Да поиска преносимост за своите лични данни, и то да се реализира, ако това е приложимо, съгласно Чл.20 на Регламент 2016/678 на ЕП.

5. Да бъде уведомен за инициираните от Лекториум Розикруцианум корекции, изтриване и ограничаване в обработката на своите лични данни, ако изрично поиска това;

6. Да подава жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, по отношение на своите лични данни, които е предоставил на Оператора;

7. Да предяви искане за изпълнение на своите права към Оператора в писмен вид – на хартиен носител или чрез електронна поща, като използва електронна поща: lrc_nr@abv.bg
При подаване на писмено искане следва по несъмнен начин да удостоверите самоличността си

8. За съдействие по въпросите по защита на лични данни и общо за Регламент 2016/679 на ЕП, можете да се обърнете към Иванка Жечева, електронна поща lrc_nr@abv.bg


IV. Уреждане на спорове

Чл. 9 За уреждане на всякакви спорове, възникнали по повод или във връзка с дарението-предмет на настоящите Общи условия, е приложимо българското законодателство. При възникване на спор, въпросът се урежда на доброволни начала между Дрителя и Лекториум Розикруцианум. В случай на неразрешаване на спора доброволно, спорът се отнася до компетентния съд.
Съгласен съм с общите условия *
Моля, прочетете текста докрай! Не е задължително при проверка на статуса!


Използване на лични данни :
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Лекториум Розикруцианум има право да събира и използва посочената в електронната форма информация относно Дарителя. Информацията, чрез която Дарителят може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, държава.

Обработване на информация за Дарителя

Лекториум Розикруцианум полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Дарителя, станала му известна по повод на предоставяне на дарение от страна на Дарителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Ограниченията в предходния абзац не се прилагат в случай, че Дарителят е извършил злоумишлени действия или е нарушил права или законни интереси на трети лица. В този случай Лекториум Розикруцианум има право да предостави личната информация за Дарителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
С изразяване на съгласие като маркира чек-бокса, Дарителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения ред.

Цели, за които може да се използва информацията и срок на съхранение.

Лекториум Розикруцианум събира и използва информацията за Дарителя само за целите на предоставянето на Дарение за строителството на конферентен център, така както е предвидено в Общите условия.
Лекториум Розикруцианум заличава личните данни, предоставени с цел извършване на дарението, предмет на настоящите Общи условия, при отпадане на основанието за обработката им. Счетоводните документи се съхраняват за срок от 10 години.
Личните данни се събират, съхраняват и обработват единствено и само за целите на предоставянето на дарението така, както е описано в Общите условия, съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство и на основания Член 6, ал.1, буква „а“ от Регламент 2016/679 на ЕП (GDPR)

Разкриване на информацията

Лекториум Розикруцианум се задължава да не разкрива никаква лична информация за Дарителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
     - е получил изричното съгласие на Дарителя;
     - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
     - други посочени в закона случаи.

Права на Дарителя в качеството му на субект на личните данни

Дарителят, в качеството си на субект на личните данни, има следните права:

1. Да изисква от Оператора да коригира, или ограничи обработването на неговите лични данни или да направя възражение срещу обработването на тези данни;

2. Да изисква от Оператора да изтрие без ненужно забавяне неговите лични данни, което ще се извърши, ако са приложими условията на Чл.17 от Регламент 2016/679 на ЕП;

3. Да получи при поискване от Оператора своите лични данни;

4. Да поиска преносимост за своите лични данни, и то да се реализира, ако това е приложимо, съгласно Чл.20 на Регламент 2016/678 на ЕП.

5. Да бъде уведомен за инициираните от Лекториум Розикруцианум корекции, изтриване и ограничаване в обработката на своите лични данни, ако изрично поиска това;

6. Да подава жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, по отношение на своите лични данни, които е предоставил на Оператора;

7. Да предяви искане за изпълнение на своите права към Оператора в писмен вид – на хартиен носител или чрез електронна поща, като използва електронна поща: lrc_nr@abv.bg
При подаване на писмено искане следва по несъмнен начин да удостоверите самоличността си

8. За съдействие по въпросите по защита на лични данни и общо за Регламент 2016/679 на ЕП, можете да се обърнете към Иванка Жечева, електронна поща lrc_nr@abv.bg
Съгласен съм с условията за личните данни *
Моля, прочетете текста докрай! Не е задължително при проверка на статуса!
   
При проверка за статус на трансакция са задължителни полетата "Сума", "Име" и "Фамилия"!
При възникване на проблем, моля, пишете на goldenrosycross.bg@gmail.com